بایگانی روزانه: نوامبر 5, 2023

اطلاعیه نهاد های چپ و دمکراتیک: کارگران مهاجر و پناهندگان افغانستانی متحدین ما هستند!


نوامبر 5, 2023

مشترکا در مقابل تحرکات فاشیستیسران حاکم درایران دردفاع از مردمان شریف افعانستانی بایستیم!در شرایط کنونی جنگ نژادپرستانه دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین جاری است و توجه تمام دنیا را با تعجب، نفرت و کینه علیه کشتار و سرکوب افسارگسیخته را … ادامه‌ی خواندن